Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti CALBUCO s.r.o.,
so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 040 84 357, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 242070, zastúpená Dominikom Píchalom, konateľom
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese: www.grizly.sk 

1 ÚVODNÁ ČASŤ

1.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar dodávaný spoločnosťou CALBUCO s.r.o., so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 040 84 357, zapísanou v registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 242070, zastúpenou Dominikom Píchalom, konateľom (ďalej len "CALBUCO s.r.o." a/alebo "Grizly" a/alebo tiež "my"). 

1.2 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") spoločnosti CALBUCO s.r.o. pre internetový obchod dostupný na www.grizly.sk.

1.3 Reklamačný poriadok je určený len pre zákazníkov - spotrebiteľov. Zákazník spotrebiteľ je každá osoba (fyzická osoba), ktorá s nami mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu alebo s nami inak jedná (ďalej aj ako "spotrebiteľ"). 

1.4 Reklamačný poriadok spoločnosti CALBUCO s.r.o. sa vzťahuje na úpravu práv a povinností pri uplatňovaní práv z vadného plnenia pri predaji tovaru medzi nami ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len "zákazník" alebo tiež "vy"), vrátane práv vyplývajúcich zo zmluvnej záruky. Reklamačný poriadok tiež informuje spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe a možnostiach reklamácie chybného alebo inak poškodeného tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom (ďalej len "Občiansky zákonník"), ako aj právnymi predpismi týkajúcimi sa práv spotrebiteľa. V prípade práv zo zmluvnej záruky sa vzťahy, ktoré z nej vyplývajú, riadia osobitnými záručnými podmienkami.

2 V KTORÝCH PRÍPADOCH SME ZODPOVEDNÍ ZA CHYBNÝ TOVAR 

2.1 Zodpovedáme zákazníkovi za to, že tovar je pri prevzatí bez závad. Zákazníkovi zodpovedáme najmä za to, že v čase prevzatia tovaru,

 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe našej reklamy alebo reklamy výrobcu,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý uvádzame, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním kvalite alebo spracovaniu dohodnutej vzorky alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo vzoru,
 • tovar má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2.2 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.

3 V KTORÝCH PRÍPADOCH NEZODPOVEDÁME ZA VADY TOVARU A V KTORÝCH PRÍPADOCH NÁM TOVAR NEMÔŽETE VRÁTIŤ 

3.1 V nasledujúcich prípadoch nenesieme voči zákazníkovi zodpovednosť za chyby: 

 • ak sa v čase prevzatia tovaru vyskytne vada a pre túto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny, 
 • vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak je spôsobená povahou tovaru, 
 • je spôsobená zákazníkom a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka alebo mechanickým poškodením, a to všetko v podmienkach, ktoré sú nevhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, iných vplyvov prostredia a je priamo určená nami alebo výrobcom (zvyčajne na štítku tovaru), alebo v dôsledku právnych predpisov,
 • tovar, ktorý bol upravený zákazníkom, a ak vada vznikla v dôsledku takejto úpravy,
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickému a mechanickému prostrediu, ktoré sú priamo určené predávajúcim alebo výrobcom, alebo ktoré vyžaduje zákon,
 • závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou mimo našej kontroly (napr. prírodnou katastrofou).

3.2 Najmä nám nemôžete vrátiť tovar:

 • balené potraviny, ktoré sa nemôžu opätovne použiť z hygienických dôvodov alebo v prípade tovaru, ktorý už bol použitý (napr. ak zákazník poškodí ochranný obal tovaru alebo poruší bezpečnostnú plombu alebo ak môže byť tovar inak kontaminovaný);
 • iný tovar, ak je tovar v hygienickom alebo inom uzavretom obale a nie je možné ho vrátiť z hygienických alebo zdravotných dôvodov (napr. ak je zubná kefka vybratá z hygienického, uzavretého obalu);
 • ak bol nami dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • tovar, ktorý bol upravený podľa vašich želaní;

3.3 Máme záujem o dodržiavanie platných hygienických noriem. Môžu nastať situácie, keď nám budete chcieť vrátiť tovar (odstúpiť od kúpnej zmluvy), ktorý ste už rozbalili alebo ktorého hygienický či zapečatený obal bol porušený a tovar sa už nedá použiť (to neplatí, ak tovar prišiel napríklad poškodený počas prepravy). Súhlasíte s tým, že v takýchto prípadoch (ak sa nám tovar vráti späť, napr. tovar vyňatý z hygienického obalu alebo zabalené potraviny s poškodeným ochranným obalom, takže tovar nie je možné opätovne použiť) sme oprávnení odmietnuť vrátený tovar a zaslať vám ho späť na vaše náklady. Ak to nie je možné (napr. z hygienických dôvodov alebo z dôvodu poškodenia ochranného obalu), sme oprávnení tovar okamžite zlikvidovať.

4 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SÚVISIACE S PREVZATÍM TOVARU

4.1 Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zistiť jeho vlastnosti (najmä, či zákazník prevzal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú kvalitu, či tovar obsahuje všetko, čo má obsahovať jeho obal). 

4.2 Zákazník nemá nárok na žiadne práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel poznať pri vynaložení bežnej starostlivosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy, alebo ak bol tovar dodaný neskôr ako v čase uzavretia kúpnej zmluvy, priamo pri prevzatí. Zákazník nemá nárok na právo z vadného plnenia ani vtedy, ak pred prevzatím dodávky vedel, že tovar má vady, alebo ak vady spôsobil sám.

5 AK BOL TOVAR POČAS PREPRAVY POŠKODENÝ.

5.1 Po prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku dostali bez zjavných chýb. Ak je obal poškodený, informujte o tom priamo dopravcu a spíšte protokol. Balík si ponechá prepravca. Toto je najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielku nám vráti dopravca a čo najskôr vám bude zaslaná nová zásielka.

5.2 Ak po prevzatí a rozbalení zásielky zistíte, že jej obsah je poškodený, oznámte nám to bezodkladne po jej prevzatí, najneskôr do piatich (5) dní, najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu. Spoločnosť Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli spracovanie vašej žiadosti. V tomto prípade vyberte tlačidlo "Reklamovať". Zadajte číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednali, a vyberte poškodený tovar zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý chcete zahrnúť do reklamácie. Upozorňujeme, že ak reklamáciu nahlásite na šiesty (6.) deň alebo neskôr po prijatí zásielky, dopravca ju s najväčšou pravdepodobnosťou neuzná. V dôsledku vašej oneskorenej reklamácie poškodenej zásielky nám môže vzniknúť škoda (poškodenú zásielku nám dopravca za vašu oneskorenú reklamáciu neuhradí) a my sme oprávnení túto škodu od vás vymáhať. Zásielku si prosím uschovajte a urobte si fotodokumentáciu zásielky (aby ste jasne videli poškodený tovar, obal, náplň). 

5.3 Po vyplnení formulára žiadosti dostanete potvrdenie na svoj e-mail. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu a prostredníctvom ktorej sa dohodnú ďalšie kroky.

6 AK STE DOSTALI NESPRÁVNY TOVAR

6.1 Ak ste dostali nesprávne dodaný tovar, nesprávne množstvo alebo iné farby, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali, atď., kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli spracovanie vašej žiadosti. V takom prípade vyberte tlačidlo "Return button". Napíšte nám číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste si tovar objednali, a zo zoznamu objednaného tovaru vyberte poškodený tovar, ktorý chcete zahrnúť do reklamácie, a vyberte jeden z ponúkaných dôvodov vrátenia tovaru alebo chybu opíšte vlastnými slovami. Robíme všetko pre to, aby sme takýmto chybám zabránili, starostlivo kontrolujeme odosielaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné nezrovnalosti vo vašej objednávke a urobíme všetko pre to, aby bol proces vrátenia tovaru pre vás čo najpohodlnejší a najrýchlejší.

6.2 Po vyplnení a odoslaní príslušného návratového formulára dostanete potvrdenie na svoj e-mail. Všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle 0948 787 282 alebo e-mailom na adrese info@grizly.sk a overiť si, či sa vaša žiadosť už spracováva.

7 ZISTENIE ZÁVAD DO 14 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU

7.1 Ak zistíte chybu dodaného tovaru do 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli spracovanie vašej žiadosti. V tomto prípade vyberte tlačidlo "Reklamácie". 

7.2 Plne rešpektujeme, že máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade však musí byť tovar vrátený nepoškodený alebo v zapečatenom alebo hygienicky nezávadnom obale. Ak zistíte chybu do 14 dní od prevzatia tovaru, nebudete môcť tak urobiť. Upozorňujeme, že podľa platných právnych predpisov nesiete zodpovednosť za zníženú hodnotu tovaru. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame ako najvhodnejší postup reklamáciu chybného tovaru (alebo tovaru, ktorý mohol byť poškodený v dôsledku prepravy). Nemusíte sa obávať, že reklamačný proces bude trvať dlhšie ako náš proces vrátenia tovaru do 14 dní od jeho prevzatia. 

7.3 Po vyplnení formulára žiadosti dostanete potvrdenie na svoj e-mail. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom aplikácie Retino, ktorá je k dispozícii tu, a overiť si, či sa vaša žiadosť už spracováva.

8 ZISTENIE VADY TOVARU DO 24 MESIACOV OD JEHO PREVZATIA 

8.1 Právo na uplatnenie reklamácie ste povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, inak vám súd právo na uplatnenie nároku z vadného plnenia neprizná. Ak vadu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2 Zákazník je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od jeho prevzatia, S VÝJIMKOU tovaru, pri ktorom je na obale, etikete, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať (t. j. minimálna trvanlivosť/spotrebnosť), sa v súlade s inými právnymi predpismi uplatňujú ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).

8.3 Po uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov a/alebo dátum skončenia platnosti) nie je možné uplatniť právo na reklamáciu chybného tovaru. Pokiaľ je to pre daný tovar možné, táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého zákazník nemohol tovar používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie. Hoci sa vždy snažíme vybaviť reklamácie k spokojnosti zákazníka, niektoré výrobky sa musia skladovať podľa pokynov na obale/etikete - inak sa pokazia. V týchto prípadoch, aj keď ešte neuplynula 24-mesačná lehota a/alebo doba trvanlivosti, nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 3.1.3 alebo 3.1.5 tohto reklamačného poriadku). 

8.4 Upozorňujeme, že lehotu na uplatnenie práva z vád nemožno zamieňať so životnosťou/trvanlivosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej môže tovar pri riadnom používaní vydržať vzhľadom na jeho povahu, vlastnosti, účel a pri zohľadnení rozdielov v intenzite používania.

8.5 Ak chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s chybným tovarom, môžete využiť službu Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli spracovanie vašej pohľadávky. V tomto prípade vyberte tlačidlo "Reklamácie". Vo formulári uveďte najmä:

 1. číslo objednávky;
 2. e-mail, z ktorého ste si tovar objednali; 
 3. vyberte poškodený tovar zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý chcete zahrnúť do reklamácie;
 4. vyberte jeden z ponúkaných dôvodov návratu/reklamácie a/alebo opíšte závadu vlastnými slovami;
 5. zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zákazník nie je oprávnený zmeniť zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez nášho predchádzajúceho súhlasu; 
 6. výber spôsobu vrátenia reklamovaného tovaru;

8.6 Po vyplnení a odoslaní formulára na uplatnenie práva z vád tovaru od nás dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí. Za okamih reklamácie tovaru sa považuje okamih, keď od vás dostaneme údaje o reklamácii.

8.7 Právo z chybného tovaru môžete uplatniť na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. na Slovensku. Tovar zabalíte spolu s reklamačným protokolom a kópiou faktúry, predložíte ho na pobočke Zásielkovňa s. r. o. a nadiktujete náš kód 90218696. V zásielke je potrebné mať vyplnený a vytlačený reklamačný formulár. Za uplatnenie práva z vád tovaru na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. na Slovensku nič neplatíte, táto služba je pre zákazníka bezplatná. Správa o reklamácii sa nevyhotovuje na mieste, pretože sa automaticky vytvorí už prostredníctvom služby Retino.

8.8 Vyplnením formulára žiadosti sa proces žiadosti nekončí. Je vašou povinnosťou doručiť nám späť reklamovaný chybný tovar a/alebo uskladniť chybný tovar podľa našich pokynov a zdokumentovať chybu (napríklad vyhotoviť a zaslať nášmu reklamačnému oddeleniu fotografiu/video chybného tovaru), aby bolo možné reklamovanú chybu preskúmať. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady), najlepšie v pôvodnom nepoškodenom obale, aby sme mohli dodržať správne hygienické postupy. 

8.9 Náklady na prepravu reklamovaného tovaru späť k nám znáša zákazník. Upozorňujeme, že tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a bude vám vrátený na vaše náklady. Ak sa však zistí, že váš nárok je oprávnený, máte nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré vám vznikli pri podávaní oprávneného nároku. Týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie potrebné náklady (t. j. náklady na odoslanie tovaru najlacnejším dostupným dopravným prostriedkom). Nárok na náhradu týchto nákladov sa musí uplatniť do jedného (1) mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia.

8.10 Po prijatí reklamovaného tovaru vám bude na zadanú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu. 

9 LEHOTA NA VYBAVENIE SŤAŽNOSTÍ

9.1 Zákon (Občiansky zákonník) nám dáva maximálnu lehotu tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia práva z vady na ukončenie reklamačného konania. Najneskôr v tejto lehote je reklamačné konanie z našej strany ukončené.

9.2 Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografií a iných údajov potrebných na posúdenie vady tovaru) alebo po doručení reklamovaného tovaru späť k nám sa vykoná okamžité posúdenie vady a výsledok posúdenia oprávnenosti reklamácie sa oznámi zákazníkovi. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie chyby (napr. môže byť potrebné, aby sme požiadali o pomoc nášho dodávateľa alebo výrobcu). 

9.3 V prípade, že sa zistí, že reklamovaný tovar je chybný, reklamačné konanie sa ukončí do tridsiatich (30) dní od vzniku práva na reklamáciu. V odôvodnených prípadoch sa môže poverený zamestnanec so zákazníkom dohodnúť na dlhšom čase. Sme povinní si od vás čo najskôr vyžiadať doplňujúce dokumenty.

9.4 Ak sa zistí, že tovar nie je chybný, budete o tom informovaní s cieľom dosiahnuť individuálny postup.

10 SPÔSOB VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ

10.1 Voľba spôsobu vybavenia reklamácie závisí od rozhodnutia zákazníka, či je chybné plnenie podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy. 

10.2 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:

 • odstrániť vadu dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru; alebo
 • odstrániť vadu opravou tovaru (ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné a účelné) alebo
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie celej sumy za poškodený alebo nedodaný výrobok;
 • odstúpenie od zmluvy.

10.3 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:
odstrániť vadu dodaním nového tovaru bez vád alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo opravou tovaru, alebo
primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.4 Zákazník je povinný nám oznámiť, aké právo sa rozhodol uplatniť v súvislosti s chybným plnením, a to buď pri oznámení chyby (vyplnením a odoslaním reklamačného formulára prostredníctvom služby Retino tu), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez nášho súhlasu; to neplatí, ak požadujete opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak vady neodstránime v primeranej lehote alebo ak vám oznámime, že vady neodstránime, môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy.

10.5 Ak nastane situácia, že si neuplatníte svoje právo z chybného plnenia včas (podľa bodu 10.4 reklamačného poriadku), máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

10.6 Môžete požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len časti tovaru, môžete požadovať len výmenu tejto časti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady.

10.7 Nárok na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady máte aj vtedy, ak nemôžete tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo z dôvodu veľkého počtu vád. V tomto prípade máte tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neodstúpite od kúpnej zmluvy alebo neuplatníte svoje právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu tovaru, môžete si uplatniť primeranú zľavu.

10.8 Na primeranú zľavu máte nárok aj vtedy, ak vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť časť tovaru alebo tovar opraviť, alebo ak nezabezpečíme nápravu v primeranej lehote, alebo ak by vám zabezpečenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

10.9 Môžeme vám dodať to, čo vám chýba, alebo odstrániť inú právnu vadu, kým si neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy. Ostatné vady môžeme podľa našej voľby odstrániť opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstránime alebo odmietneme odstrániť vadu tovaru včas, zákazník môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť svoj výber bez nášho súhlasu.

10.10 Ak reklamáciu vybavíte dodaním nového tovaru, ste povinní vrátiť nám pôvodne dodaný tovar (ak sa nedohodneme inak). Zákazník nemôže požadovať dodanie nového tovaru (a nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy), ak tovar nemôže byť vrátený v stave, v akom bol prijatý; to neplatí v nasledujúcich situáciách:

 • došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly, pri ktorej sa zistila vada tovaru, alebo
 • zákazník používal tovar pred zistením závady, alebo
 • zákazník svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave alebo
 • ak zákazník predal tovar pred zistením vady, spotreboval ho alebo ho zmenil pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, zákazník nám uhradí to, čo ešte môže uhradiť, a nahradí nám škodu v rozsahu, v akom mal z používania tovaru prospech.

10.11 Právo z chybného plnenia vám nevzniká, ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar je chybný, alebo ak ste chybu spôsobili.

11 UKONČENIE POHĽADÁVKY

11.1 Po vybavení reklamácie vám bude oznámené ukončenie reklamácie prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu, a budete povinní prevziať reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste boli informovaní o jej vybavení. Po prijatí reklamovaného tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o spôsobe a dobe trvania nápravy, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie. 

11.2 Ak nám bol reklamovaný tovar zaslaný na reklamáciu dopravcom, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o spôsobe nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenia zamietnutia reklamácie. 

11.3 V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená a zákazník oprávnene požiada o vrátenie kúpnej ceny ako spôsobu vybavenia reklamácie, zašleme vám zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári, bez akejkoľvek platby v hotovosti, a to do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie. 

11.4 Reklamovaný tovar ste povinný prevziať do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď vám bola reklamácia oznámená. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie v súlade s § 2120 ods. 1 v spojení s § 2159 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Účtuje sa denný poplatok za uskladnenie vo výške 0,5 EUR.

11.5 Ak si tovar z urovnanej reklamácie nevyzdvihnete do troch (3) mesiacov od oznámenia o urovnaní, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na zaplatenie poplatku za uskladnenie.

11.6 Ďalej ste povinní skontrolovať úplnosť reklamovaného tovaru pri jeho prevzatí, najmä či zásielka tovaru obsahuje všetko, čo má obsahovať. Neskoršie námietky sa už nebudú brať do úvahy. 

12 ZÁVEREČNÁ ČASŤ

12.1 Týmto reklamačným poriadkom nie sú dotknuté zákonné práva zákazníka.

12.2 Tento reklamačný poriadok (len pre spotrebiteľov) je platný od 15. augusta 2021 a nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Načítanie produktov
© 2014–2024 GRIZLY.cz - všetky práva vyhradené | Zásady cookies
Vytvorilo

Som tu nový/á

S PREMIUM získate:

Ikonka visačky

Výhodnejšie ceny

U vybraných TOP produktov

Ikonka náklaďáku

Doprava zadarmo

Už od 39 €

Ikonka dárku

VIP výhody

Garancia 100% spokojnosti

Chcem sa stáť Premium
Oslovenie

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem přizpůsobit naše poskytované služby Vašim individuálním potřebám. Využíváme primárně elektronické marketingové kanály, kde data analyzujeme a vyhodnocujeme relevantní výsledky. Údaje předáváme k analýze i třetím stranám ( např.: IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Jedná se o marketingové a analytické agentury. Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu 36 měsíců od jejich udělení. Souhlas je dobrovolný a máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, stejně tak i kontrolu těchto údajů naší společností.

z Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky