Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti CALBUCO s.r.o.,

so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 040 84 357, DIČ: CZ04084357, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 242070, zastúpená Dominikom Píchalom, konateľom.

Na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese: www.grizly.sk 

1 KONTAKTNÉ ÚDAJE

1.1 Prevádzkovateľ e-shopu: 

CALBUCO s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (ďalej len "adresa sídla")

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, oddiel C, vložka: 242070 na Mestskom súde v Prahe, zastúpená Dominikom Píchalom, konateľom (ďalej len "CALBUCO s.r.o." "my" alebo "predávajúci")

ICO: 040 84 357

DIC: CZ04084357

telefón: 0948 787 282

e-mail: info@grizly.sk 

1.2 Sťažnosti a vrátenie tovaru:

akúkoľvek pobočku Zásielkovňa s.r.o. na Slovensku, pri vrátení tovaru uveďte kód 90218696

telefónne číslo: 0948 787 282

e-mail: info@grizly.sk 

2 ROZSAH PLATNOSTI A UPLATNITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

2.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti CALBUCO s.r.o. upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len "zákazník" alebo "vy") prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese: www.grizly.sk. 

2.2 V prípade existencie medzinárodného prvku sa dohodli, že právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len "Rím I") však spotrebiteľ nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia práva krajiny jeho obvyklého pobytu podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rím I. 

2.3 Internetový obchod prevádzkujeme na webovej stránke umiestnenej na adrese www.grizly.sk (ďalej len "webová stránka") prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2.4 Za spotrebiteľa sa považuje každá fyzická osoba, ktorá s nami mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná (ďalej len "spotrebiteľ"). 

2.5 Za podnikateľa sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom so zámerom vykonávať túto činnosť sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len "podnikateľská činnosť"). Táto osoba s nami uzatvára kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "obchod"). Riadime sa zásadou, že ustanovenia týchto VOP platné pre podnikateľov sa vzťahujú na zákazníka, ktorý v objednávke zaškrtne políčko "Podnikateľský zákazník" a uvedie svoje IČO alebo DIČ.

2.6 Odoslaním objednávky (tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU") zákazník potvrdzuje, že si pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP prečítal VOP vrátane informácií pre spotrebiteľov a výslovne s nimi súhlasí v znení platnom a účinnom v čase takéhoto potvrdenia.

3 OZNÁMENIA ZÁKAZNÍKOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

3.2 Všetky fotografie a videá na webovej stránke slúžia len na ilustračné účely. 

3.3 Tovar, ktorý ponúkame na webovej stránke internetového obchodu www.grizly.sk a popis jeho hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom tovare. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonných poplatkov, bez poplatkov za dopravu. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné služby (napr. ak nám zavoláte na naše telefónne číslo, zaplatíte len bežnú sadzbu za telefónny hovor).

3.4 Konkrétne podmienky spôsobov platby a možnosti dopravy sú podrobnejšie opísané v príslušných častiach samotnej objednávky (vyberte dopravu / vyberte platbu). Poskytujeme možnosť osobného odberu tovaru na vyššie uvedenej adrese nášho skladu v Olomouci a na expedičných miestach spoločnosti Grizly, a to počas otváracích hodín skladu a expedičného miesta uvedených na webovej stránke, alebo vám tovar doručíme prostredníctvom vami zvoleného dopravcu, s ktorým spolupracujeme.

3.5 Odoslaním objednávky stlačením tlačidla "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" v našom internetovom obchode zákazník vytvára záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k zaplateniu. Zákazník má možnosť skontrolovať svoju objednávku pred jej odoslaním.

3.6 Práva zákazníka z chybného plnenia alebo záruky a podmienky ich uplatnenia sú opísané v časti 11 týchto VOP a podrobnosti sú uvedené v našom reklamačnom poriadku.


4 KOMUNIKÁCIA SO SPOTREBITEĽMI PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Zákazník spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (ak nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr odo dňa doručenia:

  • v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru alebo 
  • v prípade kúpnej zmluvy s dodávkou vo viacerých kusoch/dieloch odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, alebo
  • v prípade kúpnej zmluvy, ktorá podlieha pravidelne sa opakujúcim dodávkam, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru; za predpokladu, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred uplynutím lehoty uvedenej v článkoch 4.1.1 až 4.1.3, a to tak, že nám oznámi svoj úmysel odstúpiť od kúpnej zmluvy, napr. prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy Retino alebo zaslaním e-mailu na adresu info@grizly.sk.

4.2 Ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy, online formulár poskytnutý spoločnosťou Retino je k dispozícii tu.

4.3 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od týchto zmlúv: 

4.3.1 za poskytnutie služieb, ktoré sme v plnom rozsahu vykonali s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

4.3.2 za dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

4.3.3 za dodávku tovaru, ktorý bol upravený na žiadosť spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,  

4.3.4 dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; 

4.3.5 za opravy alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom alebo na jeho žiadosť; to však neplatí, ak boli vykonané iné ako nevyhnutné opravy alebo boli dodané iné ako nevyhnutné náhradné diely;

4.3.6 dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť; 

4.3.7 na prepravu v určitý deň alebo počas určitého obdobia.

4.4 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, musí nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, a to do 14 dní od odstúpenia. 

4.5 Zaslanie tovaru späť predávajúcemu je možné aj osobným doručením na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. na Slovensku. Tovar spolu s reklamačným protokolom a kópiou faktúry zabalíte, odovzdáte na pobočke Zásielkovňa s. r. o. a nadiktujete náš kód 90218696. Táto služba je spoplatnená sumou 5 EUR. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní znáša zákazník na vlastné náklady. 

4.6 Spotrebiteľ je povinný zaslať alebo vrátiť tovar kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistý, nepoškodený a pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. 

4.7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného alebo opätovne zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám vrátite poškodený alebo nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody s kúpnou cenou, ktorú požadujete späť. Vždy posúdime konkrétny prípad, aby sme určili rozsah poškodenia, znehodnotenia tovaru a stanovili zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch vás budeme informovať na vami zadanej elektronickej adrese (e-mailom) alebo telefonicky. 

4.8 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy sme povinní vrátiť spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému spôsobu dopravy, a to rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri prijatí peňažných prostriedkov, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Upozorňujeme, že bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete sme oprávnení vrátiť vám peniaze neskôr, t. j. keď od vás vrátený tovar dostaneme späť. 

4.9. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečujeme prostredníctvom e-mailu na adrese info@grizly.sk. 

4.10 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: https://www.soi.sk/, https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy, najmä na podanie sťažnosti, možno využiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Naše pohľadávky voči vám môžete podať aj prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

4.11 Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). 

5 POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

5.1 Na základe registrácie zákazníka prostredníctvom e-mailu, ktorú vykonal na webovej stránke obchodu, môže zákazník pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zaškrtnutím "Registrovať sa" a/alebo kliknutím na "Vytvoriť účet" používateľ potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s našimi všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

5.2 Zákazník môže zadávať objednávky tovaru zo svojho používateľského rozhrania (označeného ako "Môj účet") (ďalej len "používateľský účet"). Používateľské konto si môžu vytvoriť len právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a majú plnú spôsobilosť na právne úkony. Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, zákazník si môže tovar jednorazovo objednať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

5.3 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Zákazník je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené zákazníkom v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne. 

5.4 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zákazníkovi sa odporúča používať silné heslo na zabezpečenie účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto. Používateľské konto môžeme deaktivovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme to z bezpečnostných dôvodov, najmä preto, aby sme zabránili zneužitiu používateľského účtu zákazníka. Ak je vaše používateľské konto zablokované, kontaktujte nás na našej zákazníckej linke alebo na adrese info@grizly.sk.

5.5 Používateľský účet môžeme zrušiť, najmä ak zákazník nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

5.6 Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu. 

6 OBJEDNANIE A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU

6.1 Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje našu schopnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a doručením tovaru závisí najmä od zvoleného dopravcu a miesta, kam bude tovar doručený.

6.3 Pre objednanie tovaru zákazník vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu (vloží tovar "do košíka", zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, uvedie dodaciu adresu a ďalšie potrebné kontaktné údaje, zvolí požadovaný spôsob doručenia objednaného tovaru a získa informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru). V prípade tovaru, ktorý je označený ako "na sklade", ide o záväznú objednávku tovaru so záväznou platbou (ďalej len "objednávka"). Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami a prečítal si naše zásady spracovania údajov.

6.4 Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a upraviť údaje, ktoré zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávka sa odošle kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" a proces objednávky je ukončený. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ak sa počas spracovania objednávky zistí, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom vás budeme informovať e-mailom. Zákazník môže niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú uvedením úmyselne nepravdivých alebo nesprávnych informácií. 

6.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, prevod)

6.6 Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie, že objednávka bola doručená na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v jeho používateľskom konte, objednávke alebo inom formulári (ďalej len "e-mailová adresa zákazníka"). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu stlačenia tlačidla "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU", o čom je zákazník okamžite informovaný potvrdením objednávky. 

6.7 Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať vám zakúpený tovar a umožniť vám nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a vy sa zaväzujete tovar prevziať a zaplatiť nám cenu tovaru.

7 CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

7.1 Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú vrátane DPH. 

7.2 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete zaplatiť online kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo na dobierku. V prípade, že ponúkame iné spôsoby platby za tovar, bude o tom zákazník informovaný pri objednávke (v časti "Objednávka", v časti "Zvoľte platbu"). 

7.3 Upozorňujeme, že ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom a Objednávku nezaplatíte do desiatich (10) dní od jej odoslania (peniaze nebudú v tejto lehote pripísané na náš bankový účet), Objednávku automaticky zrušíme. Uzavretá kúpna zmluva medzi nami bude ukončená. 

7.4 Spolu s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť nám aj všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena znamená aj náklady spojené s dodaním tovaru.

7.5 Od zákazníka môžeme požadovať zloženie zálohy alebo inej podobnej platby.

7.6 V zmysle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať zákazníkovi doklad o kúpe. Prijaté tržby musí zaregistrovať na daňovom úrade online alebo v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín. 

7.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru, ktoré poskytujeme zákazníkom, nie je možné navzájom kombinovať.

7.8 Ak sa zobrazí nereálna cena 0 EUR alebo vysoko nepredajná cena, pričom za nepredajnú cenu sa považuje cena, ktorá je nižšia ako naša nákupná cena, vyhradzujeme si právo túto položku z objednávky odstrániť. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na svoju e-mailovú adresu.

7.9 Súhlasíme s tým, že faktúry budú zasielané elektronicky na elektronickú adresu zákazníka.

7.10 Ak je uvedené, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar do desiatich (10) dní od prijatia alebo potvrdenia platby v prípade online platby kartou alebo bankovým prevodom. V prípade platby na dobierku sa zaväzujeme dodať tovar do 10 dní od prijatia záväznej objednávky. Niekedy sa môže stať, že tovar označený ako "na sklade" sa v krátkom čase vypredá. Ak nastane situácia, že tovar nie je na sklade a my nie sme schopní dodať vami objednaný tovar v stanovenej lehote, budeme vás kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Napriek uvedenej dodacej lehote sa vždy snažíme pripraviť a doručiť objednávku zákazníkovi čo najskôr.

8 VÝHRADA VLASTNÍCTVA

8.1 V prípade zákazníkov - spotrebiteľov si vyhradzujeme vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou.

8.2 V prípade firemných zákazníkov si vyhradzujeme vlastníctvo tovaru až do zaplatenia všetkých dlhov voči vám. Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, s náležitou starostlivosťou a v prípade poškodenia ho na vlastné náklady dostatočne poistiť na hodnotu nového tovaru. 

9 DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODU SPÔSOBENÚ PREDÁVAJÚCEMU A AKÚKOĽVEK ŠKODU SPÔSOBENÚ POČAS PREPRAVY TOVARU 

9.1 Tovar je zákazníkovi doručený vybraným dopravcom na adresu doručenia, ktorú si zákazník zvolil. 

9.2 Keď tovar prepravujeme k zákazníkovi, tovar sa odovzdáva zákazníkovi v mieste dodania (zvyčajne prvé dvere/brána v mieste dodania určenom zákazníkom). Nebezpečenstvo poškodenia a náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak by zákazník prevzal tovar od dopravcu, nebezpečenstvo náhodného poškodenia a náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka v okamihu, keď môže s tovarom disponovať, nie však skôr ako v stanovenej dodacej lehote.

9.3 Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcu. Údaj o tom, že tovar je na sklade alebo bude naskladnený v čase uvedenom pri konkrétnom tovare, má spravidla vplyv na čas doručenia objednávky. V prípade tovaru, pri ktorom je uvedený určitý počet dní alebo týždňov, kým bude tovar naskladnený, bude dodacia lehota objednávky dlhšia a vy to beriete na vedomie a súhlasíte s tým zadaním objednávky.

9.4 Zákazník má možnosť vybrať si jedného z našich zmluvných dopravcov za cenu dopravy uvedenú v časti "Objednávka" na našej webovej adrese.

9.5 V prípade, že sa na základe konkrétnej požiadavky zákazníka dohodne iný spôsob dopravy, nesie riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy zákazník.

9.6 V prípade, že z dôvodov na strane zákazníka je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania. 

9.7 Ak zákazník - spotrebiteľ neprevezme tovar pri jeho doručení dopravcom, tovar sa nám následne vráti a zároveň spotrebiteľ neodstúpi od kúpnej zmluvy do 14 dní od neúspešného pokusu o doručenie tovaru, sme oprávnení požadovať od spotrebiteľa náklady, ktoré mu dopravca účtoval za doručenie tovaru späť k nám. Tieto náklady predstavujú pre spoločnosť CALBUCO s.r.o. škodu, ktorá vznikla porušením právnych povinností zákazníka - spotrebiteľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť CALBUCO s.r.o. je zároveň oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 EUR (štyri eurá) a je tiež oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9.8 Ak zákazník - podnikateľ neprevezme tovar pri jeho doručení dopravcom a tovar sa následne vráti k nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať od zákazníka - podnikateľa náhradu nákladov, ktoré mu dopravca účtoval za doručenie tovaru späť na našu adresu. Tieto náklady predstavujú pre spoločnosť CALBUCO s.r.o. škodu, ktorá bola spôsobená porušením právnych povinností zákazníka - podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť CALBUCO s.r.o. je zároveň oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 EUR (štyri eurá) a je tiež oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9.9 Sme oprávnení jednostranne započítať pohľadávku na úhradu skladovacích nákladov a pohľadávku na náhradu škody z titulu porušenia právnych povinností zákazníka (spotrebiteľa aj podnikateľa) podľa tejto časti VOP proti pohľadávke zákazníka na vrátenie kúpnej ceny v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka. 

9.10 Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zistiť jeho vlastnosti (najmä či zákazník prevzal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú kvalitu, či tovar obsahuje všetko, čo má podľa návodu obsahovať). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takúto zásielku od dopravcu vôbec neprevziať. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom alebo oneskorené dodanie tovaru bez ohľadu na dôvod oneskorenia. 

9.11 Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práva na reklamáciu vád sa riadia naším Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami českého práva, najmä Občianskeho zákonníka.

10 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1 Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami uvedenými v článku 4 týchto VOP.

10.2 Podnikateľskí zákazníci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Podnikateľský zákazník nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru, toto právo má len spotrebiteľ. Za predpokladu, že nám zákazník - podnikateľ vráti tovar, a ak nejde o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru v súlade s bodmi 9.8 a 9.9 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka - podnikateľa, aby si tento tovar prevzal späť. 

10.3 Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Okrem toho môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä vtedy, ak zákazník nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas alebo odmietol tovar prevziať.

10.4 Ak je spolu s tovarom zákazníkovi odovzdaný darček, darčeková zmluva medzi nami a zákazníkom sa uzatvára s podmienkou, že ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, darčeková zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a zákazník je povinný nám darček spolu s tovarom vrátiť.

11 PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

11.2 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa našej zodpovednosti za vady tovaru sú upravené v našom Reklamačnom poriadku.

12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi, pravidlá zasielania obchodných oznámení, ako aj súbory cookie sú upravené v našich zásadách spracovania údajov.

12.2 Zákazníkom zasielame obchodné oznámenia s ponukou súvisiaceho tovaru alebo služieb na elektronickú adresu zákazníka (obchodné oznámenia zákazníkom). E-mailová adresa je osobným údajom a spracúva sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše podobné produkty a služby. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu obchodných oznámení. 

12.3 Používame "cookies", ktoré môžu byť uložené v koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Zákazník si môže nastaviť preferencie priamo na našej webovej stránke, kde nájde viac informácií o používaní súborov cookie. 

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNEJ PRÁVOMOCI

13.1 V prípade neúmyselného rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a zákonnými ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich dodržiavať.

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Viedenského dohovoru v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

13.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na riešenie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, v ktorej je prítomný medzinárodný prvok, sú vždy príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je čeština.

13.5 Kúpnu zmluvu v znení VOP archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

13.6 Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od VOP, sa môžu dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

13.7 Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie účtu alebo objednávky zo strany zákazníka. 

13.8 Tieto VOP sú platné od 01. 01. 2022 a rušia predchádzajúce podmienky.

Načítanie produktov
© 2014–2024 GRIZLY.cz - všetky práva vyhradené | Zásady cookies
Vytvorilo

Som tu nový/á

S PREMIUM získate:

Ikonka visačky

Výhodnejšie ceny

U vybraných TOP produktov

Ikonka náklaďáku

Doprava zadarmo

Už od 39 €

Ikonka dárku

VIP výhody

Garancia 100% spokojnosti

Chcem sa stáť Premium
Oslovenie

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem přizpůsobit naše poskytované služby Vašim individuálním potřebám. Využíváme primárně elektronické marketingové kanály, kde data analyzujeme a vyhodnocujeme relevantní výsledky. Údaje předáváme k analýze i třetím stranám ( např.: IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Jedná se o marketingové a analytické agentury. Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu 36 měsíců od jejich udělení. Souhlas je dobrovolný a máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, stejně tak i kontrolu těchto údajů naší společností.

z Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky