Obchodné podmienky

 

Obchodná spoločnost Calbuco, s.r.o.

so sídlom Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00

identifikačné číslo: 04084357 

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 242070 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.grizly.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. ​Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Calbuco, s.r.o , so sídlom Varšavská 715/36, identifikačné číslo: 04084357, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Prahe, oddiel C, vložka 242070 (ďalej len "predávajúcí") upravujú v súladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákoník (ďalej len "občianský zákoník") vzájomná práva a povinnosti smluvných strán vzniknuté v súviosti s internetového obchodu prodávajúceho. Internetový obchod je predávajícím prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.GRIZLY.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostrednictvom rozhrania webovejstránky (ďalej jlen "webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou,  jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpná zmlouva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúcí vykonávať objednávanie tovaru (dalej len "užíivateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúcí povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupující pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považováné za správne.
 3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúcí je povinný zachovávať mlčanlivosť ohladom informácií nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúcí nie je oprávnený umožniť využívánie užiívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako  2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúcí bere na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatíneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohladom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákoníku sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vvrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazováné vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanoveniam nie je obmedzená možnosť prodávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladeoch spojených s balením a dodáním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúcí do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • zpôsobu úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru 
  • informácie o nákladoch spojených s dodáním tovaru (ďalej společne len ako "objednávka").
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovať a meniť odošle kupujúcí prrdávajúcemu kliknutím na tlačítko "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickje pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 6. Prodávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcím vzniká doručením prijetia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcemu zaslaná kupujúcim elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kuúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúcí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhraditť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet prodávajúceho č. 4018611369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (ďalej len "účet prodávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Gopay;
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodáním tovaru v dohovorenej výške. Nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kupnou cenou aj náklady spojené s dodáním tovaru.
 2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohladom povinností uhradiť kúpnú cenu tovaru predom.
 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrazovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnú cenu  okamžikom pripsania příslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté prodávajúcim, slovami nula korún slovenských alebo zobrazenie vysoko netržnej ceny, kedy za netržnú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod nákupnou cenou predávajúceho, si predajca vyhradzuje právo túto položku odstrániť z objednávky. Kupujúcí bude o tejto skutečnosti informovaný.
 7. Ak je to v obchodným styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohladom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúcí je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho společne s objednávkou na adresu kupujúceho.
 8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u zprávcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrázokovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
 2. Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nejde od kupnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kupnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok alebo je KE STAŽENÍ ZDE. Odstupenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkárne prodávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho .
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dle čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy prodávajúcemu. Odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy dle čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dnůí od odstúpenia od kupnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim  pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu dalšie náklady. Odstoupi kupujúci od kúpnej zmluvy, prodávajúci nie je povinný vrátiť prjaté penažníé prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar vrátí alebo prekáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavrená s rozväzovacou podmienkou, že dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom prodávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je zpôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúcí riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodání.
 3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným zpôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohladne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §i 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, které si strany ujednaly, ak chýba dojednanie, má takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca oopísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku kterému sa tovar tohoto druhu obvykle používá,
  3. tovar odpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluveného vzorku alebo predlohy,
  4. je tovar v odpovedajúcom množstve miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienkach sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktoru bola nižšia cena ujednána, na opotrebovaný tovar zpôsobený jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar malo pri prevazatí kupujúcím, alebo to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvaciatichštyroch mesiacov od prevzatia.
 5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, vktorej je prijetie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo miesta podnikania.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisejúcich so zodpovedností predávajúceho za vady môžete upraviť reklamačný rád predávajúceho.

DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníku.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcich sa na internetovje adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajícim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 4. 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú  kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti příslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáva ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákoníku.
 7. Všetky fotografie i videá majú iba ilustračný charakter. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracováním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostrednictvom zvláštneho dokumentu.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ A UKLADANIA COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informacíií súvisiacich s tovarom, službami nalebo podnikom predávajíúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení prodávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadeniu GDPR súvisiacich so spracovaním osobníých údajůov kupujúceho pre účely zasielania obchodných zdelení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladáním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci souhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety není kupující, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva jiinak použila podľ ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodnýh podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takoýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanoveenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatnýh ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmíienok je archivovaná predávajúícému v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpeníie od kúpnej zmluvy. KE STAŽENÍ ZDE.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie GRIZLY.sk, Okružní 92, Hlušovice, 783 14, adresa elektronickej pošty info@grizly.sk, telefon +420 725 473 077.

V Praze dne 17. 5. 2018    

Načítanie produktov
© 2014–2021 GRIZLY.cz - všetky práva vyhradené
Vytvorilo FEO

Som tu nový/á

ZÍSKATE VÝHODY

Až 10% zľavy na každý nákup
Čím viac nakúpite, tým väčšiu zľavu na všetky nákupy dostanete.
Darčeky k narodeninám
Každý rok Vás potešia narodeninové zľavy alebo poukazy na chutné prekvapenie.
Väčšie nákupy e-stravnými lístkami
Nazbierate si ľubovoľný počet bodov na účet a zaplatíte nimi aj väčšie nákupy.
Prehľad o akciách a súťažiach
Už vám neutečú špeciálne akcie a navyše získate zdravú inšpiráciu do e-mailu.
Oslovenie

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem přizpůsobit naše poskytované služby Vašim individuálním potřebám. Využíváme primárně elektronické marketingové kanály, kde data analyzujeme a vyhodnocujeme relevantní výsledky. Údaje předáváme k analýze i třetím stranám ( např.: IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Jedná se o marketingové a analytické agentury. Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu 36 měsíců od jejich udělení. Souhlas je dobrovolný a máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, stejně tak i kontrolu těchto údajů naší společností.

Všeobecné podmínky

Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky